Laatst bijgewerkt op 26 February 2023

Privacy beleid

Alle Italiaanse

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van alleitaliaanse.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 02/08/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alle Italiaanse verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ask [@] alleitaliaanse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Alle Italiaanse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de AVG zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

Alle Italiaanse verwerkt dus alleen persoonsgegevens als dit volgens de wet mag en alleen met de volgende doelen:


DoelGrondslag
Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame en het gericht adverterenOmdat u toestemming hiervoor hebt gegeven
Om contact met u te kunnen opnemen (bv. e-mail), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voerenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
Om u te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van dienstenGerechtvaardigd belang
Om producten of diensten te leverenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

Alle Italiaanse verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte

Alle Italiaanse heeft er belang om uw gegevens te verwerken, afgewogen tegen uw privacybelang en zal in alle gevallen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om bovengenoemde doelen te bereiken.


Geautomatiseerde besluitvorming

Alle Italiaanse neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die geen (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Denk aan dataprofilering via de nieuwsbrief of website om zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen zodat Alle Italiaanse gerichte marketing kan doen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Alle Italiaanse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Delen van persoonsgegevens met derden

Alle Italiaanse deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alle Italiaanse blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met de volgende partijen:

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met derden, die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit wordt hieronder echter steeds toegelicht wanneer hier sprake van is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Alle Italiaanse gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Alle Italiaanse gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account, of door deze links:

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ask [@] alleitaliaanse.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Alle Italiaanse zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alle Italiaanse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ask [@] alleitaliaanse.nl .

Alle Italiaanse, gevestigd in Haarlem, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

alleitaliaanse.nl
ask [@] alleitaliaanse.nl
KvK 78721865

Alle Italiaanse Nieuwsbrief

De Italiaanse specialiteiten van de maand in je inbox

Zoals ijs in de zomer of panettone met kerst. Maar ook levensstijl en gewoonten, en de betekenis van Italiaanse woorden.